Nederland Nederland
Registreren

Algemene Publisher Voorwaarden

Van Daisycon B.V. te Almere
(versie 07/10)

[UPDATE 1: per 14-02-2014 is artikel 6.4 komen te vervallen]

[UPDATE 2: Per 13-05-2014 zijn de nieuwe Algemene publisher voorwaarden van toepassen. Deze vind je hier.]

Artikel 1: Definities
Artikel 2: Aanmelding en acceptatie
Artikel 3: Gebruik
Artikel 4: Betaling / tarieven
Artikel 5: Uitbetaling
Artikel 6: Beëindigen samenwerking
Artikel 7: Gevolgen beëindiging samenwerking
Artikel 8: Aansprakelijkheid
Artikel 9: Geheimhouding
Artikel 10: Diversen
Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 1 - Definities

 • Daisycon: De besloten vennootschap Daisycon gevestigd te P.J. Oudweg 5, 1314 CH Almere, opererend onder BTW nummer 8090.84.855.B01, Kamer van Koophandelnummer 39.07.36.84.
 • Publisher: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die de Algemene Publisher Voorwaarden heeft aanvaard en door Daisycon als Publisher is geaccepteerd om bezoekers van zijn/haar site, email en/of keywordmarketing of op enige andere wijze, door middel van een door Daisycon beschikbaar gestelde link of een andere elektronische koppeling toegang te verschaffen tot de site van een Adverteerder en/of via promotie door andere middelen Kliks en/of Transacties voor een Adverteerder genereert.
 • Klik: Een bezoeker die via een link van Daisycon naar een Adverteerder surft.
 • Transactie: Een Transactie is een aankoop, aanmelding of een andere handeling zoals omschreven in het programma van de Adverteerder of campagne, die uitgevoerd wordt door een bezoeker of in opdracht van een bezoeker, op de website van een Adverteerder, of een voor dit doel gedistribueerde pagina binnen het netwerk van Daisycon.
 • Gebruiker: Iedere Gebruiker van internet die zich via een website, e-mail of zoekmachine door middel van een door Daisycon beschikbaar gestelde link naar de site van een Adverteerder begeeft.
 • Adverteerder: De natuurlijke of rechtspersoon die Gebruikers via Publishers door middel van een link of een andere elektronische koppeling toegang verschaft tot haar site, waar een Gebruiker producten en/of diensten kan afnemen, en voor dit afgenomen product en/of dienst of voor het aanbrengen van de Gebruiker de Publisher, door tussenkomst van Daisycon, beloont.
 • Commissie: De beloning die de Publisher ontvangt voor de via hem tot stand gebrachte overeenkomst of het contact tussen de Gebruiker en Adverteerder, e.e.a. zoals nader beschreven in artikel 4.

Artikel 2 - Aanmelding en acceptatie

2.1 Aanmelding als Publisher houdt in dat de Publisher de Algemene Publisher Voorwaarden aanvaardt en deze zal respecteren.

2.2 Om als Publisher te worden ingeschreven dient de aspirant Publisher:

 • het aanmeldingsformulier volledig en naar waarheid in te vullen;

 • te bevestigen de Algemene Publisher Voorwaarden te aanvaarden.

2.3 Na ontvangst van de aanmelding zal Daisycon beoordelen of de aanmelding en website van de Publisher voldoen aan de gestelde eisen (zie art. 3) en of er overigens bezwaren bestaan tegen aanmelding van de aspirant Publisher. Daisycon kan nimmer verplicht worden een aanmelding te accepteren.

2.4 Acceptatie of afwijzing van de aanmelding als Publisher vindt plaats door een bevestigings- of afwijzingsemail van Daisycon. Daisycon streeft ernaar binnen 2 (twee) werkdagen te reageren op de aanmelding. Eerst na ontvangst van de bevestigingsemail komt de overeenkomst tot stand en wordt de aanmelder Publisher.

Artikel 3 - Gebruik

3.1 Transacties en kliks/views dienen wel bewust door de Gebruiker gemaakt te zijn zonder dwang, misleiding of beloftes welke niet in overeenstemming met de door de Adverteerder gevoerde campagne zijn. Het uitloven van een vergoeding aan de Gebruiker om een Transactie te genereren zonder uitdrukkelijke goedkeuring van Daisycon en/of de Adverteerder is niet toegestaan, dit ter beoordeling aan Daisycon en de Adverteerder.

3.2 De Publisher zal er geen misverstand over laten bestaan dat de producten en/of diensten niet door de Publisher, maar door de Adverteerder worden aangeboden. De Publisher zal er geen misverstand over laten bestaan dat een mogelijke aanbieding verzorgd wordt door of namens de Adverteerder. De Publisher zal er geen misverstand over laten bestaan dat de distributie plaatsvindt via het netwerk van Daisycon.

3.3 De Publisher is gerechtigd om de naam van de Adverteerder, het logo, zoals dat voorkomt op de adverteerderssite, en speciaal verstrekt materiaal door Daisycon uitsluitend ten behoeve van affiliateprogramma's of campagnes op de door de Adverteerder van tijd tot tijd aan te geven wijze te gebruiken en daarbij alle aanwijzingen van de Adverteerder en Daisycon steeds op te volgen. Voorwaarde is bovendien dat geen wijzigingen worden aangebracht in het verstrekte materiaal en het gebruik niet misleidend dan wel schadelijk voor de Adverteerder en/of Daisycon zou kunnen zijn.

3.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 3.3, zal de Publisher de auteursrechten, merkenrechten en overige rechten van exclusieve aard van Adverteerders, Daisycon en derden respecteren.

3.5 De Publisher zal beschikbaar gesteld materiaal slechts gebruiken ten behoeve van het affiliateprogramma en/of campagne van de Adverteerder en hierin geen wijzigingen aanbrengen.

3.6 De door het gebruik van het netwerk van Daisycon ingewonnen informatie en gegevens mogen door de Publishers alleen persoonlijk en alleen in kader van deelname aan het netwerk worden gebruikt. Het doorgeven aan derden en elk gebruik voor andere doeleinden, met name reclame-doeleinden, is ten strengste verboden.

3.7 Daisycon biedt de advertentieruimte van de Publishers aan de door de Publishers geselecteerde Adverteerders aan. De Publisher dient zich hiervoor op de hoogte te stellen van de programmavoorwaarden zoals die door de adverteerder zijn gesteld, en hier aan te voldoen en, voor zover hiervan sprake is, dient deze de aanvullende voorwaarden voor deelname aan een specifiek programma te accepteren. Zo lang de Publisher de Adverteerder promoot, is de publisher verplicht zich op de hoogte te stellen van het nieuws over de adverteerder, zoals onder andere is na te lezen bij het programma van de adverteerder, via de Daisycon nieuwsbrief, via RSS en via andere wegen. Hoewel Daisycon zich optimaal inspant om zo veel mogelijk Adverteerders te werven, kan zij ter zake geen garantie afgeven.

3.8 De producten en/of diensten op de site van de Adverteerders kunnen regelmatig wijzigen. De Publisher draagt er te allen tijde zorg voor dat de voorwaarden van de producten en/of diensten die (eventueel) op zijn/haar site zijn vermeld en of in zijn bezit zijn ter promotie in overeenstemming zijn met de producten en/of diensten zoals van tijd tot tijd vermeld staan op de Adverteerderssite.

3.9 Het is Publishers niet toegestaan het aangeleverde materiaal en verkregen gegevens te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst of deze Algemene Publisher Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:

 • spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud;

 • het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;

 • misleiding van derden;

 • misbruik maken van de teksten, logo, merknaam of informatie van de Adverteerder;

 • het direct aanbieden van vergoedingen en/of kortingen aan Gebruikers voor het aangaan van Transacties bij Adverteerders (zonder uitdrukkelijke goedkeuring van de Adverteerder);

 • het gebruik van merk en/of handelsnaam van Adverteerders in zoekmachines of keywordmarketing is niet toegestaan.

3.10 Het is onder meer niet toegestaan dat de inhoud van de site/ e-mail van de Publisher:

 • een erotisch, pornografisch of gewelddadig karakter heeft;

 • discrimineert naar ras, geslacht, godsdienst of levensovertuiging;

 • illegale activiteiten ontplooit, bevordert of aanprijst;

 • afbreuk doet aan de goede naam en reputatie van de aangesloten Adverteerders en/of Daisycon;

 • auteursrechten, merkrechten of andere rechten van de Adverteerder of enige derden schendt.

3.11 Voor het voeren van cpc-campagnes en/of promoten van affiliateprogramma’s met cpc-vergoeding via e-mail of advertentienetwerken, zoekmachines en anderen vormen van traffic-inkoop dient uitdrukkelijke goedkeuring door de Adverteerder verleend te worden. Zo genoemde spaarprogramma's of get-to-paid sites zijn uitgesloten van een cpc-vergoeding. Het is niet toegestaan kliks te genereren met behulp van (cgi-)scripts, popup vensters, zoekmachines o.i.d. Het is niet toegestaan om de gegenereerde HTML-linkcode te wijzigen. Ook het oproepen om op de links te klikken of het belonen van bezoekers wanneer zij op de links klikken is niet toegestaan, dit ter beoordeling aan Daisycon.

3.12 De Publishers website dient, wanneer er links worden geplaatst waarbij de Publisher bij vertoning of per klik of per verkoop een Commissie ontvangt, voor een ieder vrij toegankelijk te zijn.

3.13 De Publisher zal te allen tijde in overeenstemming handelen met alle richtlijnen en instructies terzake van de installatie en het gebruik van de link alsmede terzake van de content.

3.14 Indien de Adverteerder aangeeft dat de installatie en het gebruik van de link met de Publisher niet gewenst is, is Daisycon gerechtigd de link zonder aankondiging te blokkeren.

3.15 Niettegenstaande het vorige artikellid verplicht de Publisher zich op eerste verzoek van de Adverteerder en/of Daisycon een link te verwijderen en/of promotiemateriaal in te leveren en/of deze binnen 2 (twee) werkdagen van de Publishers website te verwijderen, danwel promotie of distributie te staken.

3.16 Om misbruik te voorkomen heeft Daisycon het recht het IP-adres en andere persoonsgegevens van de Publisher bij de registratie op te slaan.

3.17 Daisycon heeft het recht gegevens van Publishers op te vragen, te verwerken, op te slaan of voor interne en/of statistische doeleinden te gebruiken. Daisycon zal met het oog op de privacy geen persoonlijke data verstrekken aan derden, zonder voorafgaande goedkeuring van de betrokken personen. Enige uitzondering hierop geldt wanneer Publisher zich niet houdt aan de Algemene Publisher Voorwaarden. Dan kan op verzoek van Adverteerder worden besloten contactgevens aan de benadeelde partij te overhandigen. In alle overige situaties ziet Adverteerder uitsluitend gegevens die betrekking hebben op het opgegeven mediatype. Daisycon heeft eveneens het recht via e-mail en telefonisch met de Publisher contact op te nemen.

3.18 Indien Publisher in strijd handelt met hetgeen in deze Algemene Publisher Voorwaarden is bepaald, of daarvan gegronde verdenking bestaat, is Publisher verplicht mede te werken aan onderzoek naar de overtredingen en inzage te verlenen in zijn administratie, zijn elektronische bestanden en de gegevens op zijn server.

Artikel 4 - Commissie / Tarieven

4.1 De Publisher kan aanspraak maken op een Commissie indien:

 • deze Commissies op reguliere wijze tot stand zijn gekomen, en niet in strijd zijn met de Algemene Publisher Voorwaarden, de speciefieke voorwaarden in de programma-omschrijving of de redelijkheid en billijkheid;

 • Daisycon een view of klik heeft geregistreerd op de Publishers website en hier per view of klik een vergoeding tegenover staat;

of

 • producten en/of diensten die een Gebruiker op één of meer van de Adverteerdersites heeft aangeschaft en/of heeft aangevraagd indien deze door middel van de link via de Publisher zijn inspanningen zijn geregistreerd;

 • producten en/of diensten die een Gebruiker bij één of meer van de Adverteerders heeft aangeschaft en/of heeft aangevraagd indien deze door middel van promotie door de Publisher zijn gerealiseerd en geregistreerd;

en

 • Toekenning van de vergoeding aan de Publisher heeft plaatsgevonden. Indien de Gebruiker de dienst of het product retourneert en/of annuleert kan de Publisher geen aanspraak maken op de betreffende Commissie. De Publisher ontvangt in dat geval geen Commissie.

4.2 Het goedkeuren van de Transacties is ter beoordeling van de Adverteerder en zal plaatsvinden op vooraf vastgelegde criteria opgesteld door de Adverteerder. Daisycon zal toezicht houden dat de Adverteerder tijdig en naar geweten keurt. Eenmaal goedgekeurde orders kunnen door de Adverteerder, behoudens uitzonderlijke omstandigheden (zoals misbruik van derden, duidelijke fouten van Adverteerders in de verwerking), niet meer geannuleerd worden.

4.3 Bij uitbetalingen per klik (CPC) wordt per Adverteerder slechts 1 (één) klik per IP-nummer, per advertentie-uiting, per Publisher, per dagdeel gemeten.

4.4 De Commissie zoals bedoeld in artikel 4.1 is voor 'zakelijk' aangesloten Publishers exclusief BTW. Indien dit het geval is, en voor zover volgens het Nederlands recht van toepassing, zal over de Commissie BTW worden berekend en uitgekeerd, mits de Publisher over een BTW-nummer beschikt.

4.5 De geregistreerde views, kliks en Transacties weergegeven op de website van Daisycon, is bindend voor Daisycon, de Adverteerder en de Publisher.

Artikel 5 - Uitbetaling

5.1 De uitbetaling van de Commissie zal maandelijks plaatsvinden omstreeks de 15de dag, op het rekeningnummer dat de Publisher heeft aangegeven. Commissiebedragen van minder dan € 25,- (zegge: vijf en twintig euro) worden niet uitbetaald. In geval de Commissie over een betaalperiode (maand) minder bedraagt dan € 25,- (zegge: vijf en twintig euro) zal in de betreffende maand geen betaling plaatsvinden en zal de Commissie worden opgespaard. Betaling daarvan zal plaatsvinden in de maand waarin het totaalbedrag €25,- (zegge: vijf en twintig euro) of meer bedraagt.

5.2 Indien de betaling op bankrekeningen buiten Nederland en zonder IBAN-nummer dienen te worden verricht, dient de minimaal verdiende Commissie € 100 (zegge: honderd euro) te bedragen. In geval de Commissie over een maand minder bedraagt dan € 100 (zegge: honderd euro) zal in de betreffende betaalperiode geen betaling plaatsvinden en zal de Commissie worden opgespaard. Betaling daarvan zal plaatsvinden in de betaalperiode waarin het totaalbedrag € 100,- (zegge: honderd euro) of meer bedraagt. Eventuele bankkosten voor betalingen buiten Nederland zullen worden ingehouden op de betaling.

5.3 Het totaal van de door de Publisher verdiende Commissie, dat opgebouwd is via deelname aan de verschillende affiliate-, lead- en het cost-per-click programma's, zal iedere betaalperiode, achteraf worden uitbetaald in euro's door Daisycon. Over tegoeden van Publisher wordt geen rente betaald.

5.4 Daisycon is te allen tijde gerechtigd om hetgeen zij aan de Publishers verschuldigd is te verrekenen met enig bedrag dat Daisycon uit welken hoofde dan ook te vorderen heeft van de Publisher.

5.5 Resterende tegoeden van Publishers worden bij beëindiging van de overeenkomst aan de Publisher uitbetaald, mits het tegoed € 25,- (zegge: vijf en twintig euro) of meer bedraagt.

5.6 Indien 1 (één) jaar lang geen enkel tegoed wordt behaald, dan wordt het account van de Publisher opgezegd. Over een verdere verlenging van de overeenkomst beslist Daisycon naar eigen goeddunken. Indien het tegoed binnen 3 (drie) jaar de betalingsgrens niet heeft bereikt, wordt het account opgeheven en zal het tegoed niet uitbetaald worden. De Publisher heeft de mogelijkheid tot een maand na opzegging een schriftelijk verzoek in te dienen tot verlenging van de overeenkomst.

Artikel 6 - Beëindigen samenwerking

6.1 Daisycon is te allen tijde gerechtigd om haar moverende redenen de samenwerking met een Publisher te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 (twee) werkdagen. Publisher is te allen tijde gerechtigd om hem/haar moverende redenen de samenwerking met Daisycon te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 5 (vijf) werkdagen.

6.2 Onverminderd haar overige rechten is Daisycon, handelend namens Adverteerders, onder meer gerechtigd de samenwerking met de Publisher met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval:

 • de Publisher tekortschiet in de nakoming van zijn/haar verplichtingen dan wel in strijd met de Algemene Publisher Voorwaarden handelt;

 • de site of e-mail van de Publisher naar oordeel van de Adverteerder of Daisycon in strijd zou kunnen komen met de openbare orde of goede zeden dan wel op één of andere wijze aanstootgevend of gewelddadig zou kunnen zijn;

 • Adverteerder of Daisycon hiervan op één of andere wijze schade zou kunnen ondervinden;

 • de Publisher in het kader van het affiliateprogramma onrechtmatig handelt jegens de Adverteerder, Daisycon en/of derden.

6.3 De samenwerking tussen Publisher en Adverteerder eindigt van rechtswege in geval:

 • het affiliateprogramma van de betreffende Adverteerder is stopgezet;

 • de overeenkomst tussen Daisycon en de Adverteerder is beëindigd.

6.4 Adverteerders en Publishers erkennen dat de samenwerking tussen de Publishers en Adverteerders alleen tot stand heeft kunnen komen via het Daisycon-netwerk. Indien Adverteerders of Publishers de samenwerking met Daisycon beëindigen en daarna binnen 12 (twaalf) maanden rechtstreeks of via tussenkomst van derden met elkaar afspraken maken met betrekking tot online adverteren, heeft Daisycon het recht de Publishers een bedrag in rekening te brengen van de gecrediteerde omzet van het laatste half jaar of indien korter ingeschreven, van de gehele inschrijfperiode.

Artikel 7 - Gevolgen

7.1 Indien de samenwerking met de Publisher om welke reden dan ook is beëindigd:

 • worden de link(s) verbroken;

 • is Daisycon gerechtigd de toegang van de Publisher tot de website van Daisycon te blokkeren;

 • kan de Publisher, onverminderd het bepaalde artikel 7.2 geen aanspraak (meer) maken op Commissie;

 • zal de Publisher alle links en /of verstrekt materiaal door de Adverteerder en/of Daisycon van zijn/haar site onmiddellijk verwijderen en/of inleveren;

 • is de Publisher niet langer gerechtigd de naam van de adverteerder of Daisycon te gebruiken.

7.2 Uitsluitend in het geval dat de samenwerking is beëindigd in overeenstemming met artikel 6.1, artikel 6.3 en/of artikel 10.3, zal de Publisher aanspraak kunnen maken op betaling van Commissie terzake van kliks, views of Transacties die zijn verricht vóór de beëindigingdatum, conform het bepaalde in artikel 4 en artikel 5.

7.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 7.2 en artikel 8, zullen Daisycon en de Publisher geen aanspraak kunnen maken op enige vergoeding door de andere partij in verband met de beëindiging van de samenwerking en doen zij hierbij afstand van enig recht op enige (schade)vergoeding ter zake van de beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

8.1 De Publisher is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de ontwikkeling en instandhouding, het functioneren en de inhoud van zijn/haar site en/of e-mail, keywordmarketing-activiteiten. De Publisher is aansprakelijk voor schade die Daisycon of de Adverteerder lijdt als gevolg van enige tekortkoming van de Publisher, tenzij geen sprake is van opzet of grove schuld van de Publisher of zijn ondergeschikte leidinggevende(n).

8.2 Daisycon is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade en/of kosten van de Publisher in verband met deelname aan het affiliateprogramma, behoudens opzet of grove schuld van Daisycon of haar ondergeschikte leidinggevende(n).

8.3 De Publisher staat er voor in dat wordt voldaan aan alle verplichtingen op grond van de fiscale wetgeving en vrijwaart Daisycon terzake van alle aanspraken dienaangaande.

8.4 Daisycon is niet aansprakelijk voor het materiaal dat de Adverteerder beschikbaar stelt, het blijft de verantwoordelijkheid van de Publisher dit op te nemen en/of te distribueren. Indien Daisycon in verband met een dergelijke inhoud aansprakelijk wordt gesteld door derden, neemt de veroorzakende Publisher hiervoor de volledige aansprakelijkheid over van Daisycon en vrijwaart hij/zij Daisycon ter zake. Kosten die Daisycon (heeft) moet(en) maken in verband met de aansprakelijkstelling door derden, zoals kosten van rechtsbijstand, zullen volledig worden vergoed door de Publisher..

8.5 Daisycon is niet aansprakelijk voor de kwaliteit en gebruiksmogelijkheden van de door Gebruikers aangekochte goederen en diensten, noch voor de deugdelijkheid ervan, noch voor de eventuele inbreuk op de rechten van derden.

8.6 Daisycon verplicht zich via haar websites de Publisher inzicht te verschaffen omtrent:

 • aanvragen voor toelating tot het programma van de Adverteerder;

 • Transacties welke voor de Adverteerder gegenereerd zijn.

8.7 Elke poging het Daisycon-netwerk op enigerlei wijze te manipuleren, leidt automatisch tot directe blokkering van de Publisher. Daardoor vervallen alle aanspraken op eventueel opgebouwde tegoeden. Ontstane schade zal op de Publisher verhaald worden.

8.8 Daisycon kan niet worden aangesproken tot nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de met Publisher gesloten overeenkomst, indien en voor zover de nakoming daarvan verhinderd wordt door externe factoren, zoals een storing van het netwerk van Daisycon (al dan niet veroorzaakt door van buiten komende invloeden, menselijk falen etc.) of werkonderbreking.

Artikel 9 - Geheimhouding

9.1 Voorafgaand aan, gedurende en na beëindiging van de Overeenkomst met Daisycon, zal Publisher zich onthouden van enige verklaring tegenover derde partijen of deze van enige informatie voorzien met betrekking tot de door Daisycon gebruikte methoden, technieken en aangeleverde data, alle in de breedste zin des woord

Artikel 10 - Diversen

10.1 De Publisher zal geen toezeggingen doen en/of verplichtingen aangaan voor of namens de Adverteerder en/of Daisycon.

10.2 De Publisher is niet gerechtigd (een deel van) zijn/haar rechten, al dan niet door samenwerking, over te dragen aan derden.

10.3 Daisycon is te allen tijde gerechtigd de Algemene Publisher Voorwaarden te veranderen. De Publisher zal hiervan elektronisch op de hoogte worden gebracht. Ingeval de gewijzigde Algemene Publisher Voorwaarden voor de Publisher niet acceptabel zijn, is de Publisher gerechtigd de samenwerking te beëindigen. Indien de Publisher niet binnen 14 dagen na verzending van de gewijzigde Algemene Publisher Voorwaarden tot beëindiging van de samenwerking overgaat, wordt de Publisher geacht de gewijzigde Algemene Publisher Voorwaarden te hebben aanvaard.

10.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Publisher Voorwaarden in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.

10.5 De Publisher verklaart uitdrukkelijk dat hij/zij op de hoogte is van de Nederlandse en Internationale regelgeving ten aanzien van reclamedistributie met betrekking tot de dienstverlening en/of de producten van de Publisher. De Publisher vrijwaart Daisycon tegen mogelijke aanspraken welke verband zouden kunnen houden met de distributie van uitingen van de Publisher.

10.6 Met de registratie als Publisher gaan de Publishers van rechtswege akkoord met de Algemene Publisher Voorwaarden van deelname aan het Daisycon-netwerk in de meest actuele versie.

10.7 Met deze overeenkomst wordt geen als rechtspersoon geldende firma opgericht. De Algemene Publisher Voowaarden regelen ook geen arbeids-, handelsagent-, vertegenwoordigings-, of aanstellingsrelatie en machtigt derhalve ook geen van de partijen, voor één of meerdere van de betreffende partijen wettelijke verklaringen af te leggen of hem op enige wijze tot handelingen te verplichten of te vertegenwoordigen.

Artikel 11 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1. Op de Algemene Publisher Voorwaarden en de met Publisher gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Nietigheid van één of meerdere bepalingen in deze Algemene Publisher Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

11.3. Geschillen voortvloeiend uit de Algemene Publisher Voorwaarden zullen, indien tussen Daisycon en de Publisher geen minnelijke oplossing van het geschil kan worden bereikt, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Lelystad, tenzij Daisycon ervoor kiest de zaak voor te leggen aan de rechtbank die bij gebreke van dit artikel bevoegd is van het geschil kennis te nemen.

Op deze website is een disclaimer en ons algemene privacybeleid van toepassing.