Standaard Verwerkersovereenkomst Publishers

Dit is een aanvullende overeenkomst tussen Daisycon B.V. en haar Publishers en tussen Publishers en de Adverteerders die Publishers via Daisycon promoten (versie 1.0 per 25-05-2018).

Overwegende dat:

 • Publisher met Daisycon een Overeenkomst is aangegaan door het accepteren van de Algemene publisher voorwaarden bij de registratie van zijn Publisheraccount bij Daisycon (Publisherovereenkomst).
 • Publisher een Overeenkomst aangaat met de Adverteerder op het moment dat zij zich aanmeldt bij de Campagne van Adverteerder, de specifieke programmmavoorwaarden accepteert en op zijn beurt door de Adverteerder geaccepteerd wordt binnen de Campagne. (Affiliateovereenkomst).

Deze overeenkomst bevat bepalingen betreffende de verwerking van data, te kwalificeren als een Verwerkersovereenkomst als bedoeld in Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). Deze pagina is te allen tijde te raadplegen.

 1. In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst tussen Publisher en Adverteerder kan een Adverteerder data van transacties bij de Adverteerder (geen persoonsgegevens, hierna: Transactiedata), met Publisher delen. Partijen komen overeen dat, voor zover Publisher en/of Daisycon data verwerkt van de Adverteerder, Publisher en/of Daisycon zijn aan te merken is als de Verwerker in de zin van de AVG en Adverteerder als de Verantwoordelijke. Publisher en Daisycon zullen derhalve alleen data verwerken in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst met de Adverteerder.
 2. In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst tussen Publisher en Adverteerder kan Adverteerder data (in het bijzonder data via het zogenaamde ‘Prefillen’ op de website van de Adverteerder) van Publisher opslaan en verwerken. Partijen komen overeen dat, voor zover Adverteerder data verwerkt in opdracht van Publisher, Adverteerder en Daisycon zijn aan te merken is als de Verwerker in de zin van de AVG en Publisher als de Verantwoordelijke. Adverteerder en Daisycon zullen derhalve alleen data verwerken in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst met Publisher en alleen indien vooraf afgestemming heeft plaatsgevonden tussen Publisher en Adverteerder welke data het betreft en hoe de toestemming voor het verkrijgen en delen van de data door Publisher is geborgd. Doel van Prefillen -en de verwerking van data om Prefillen mogelijk te maken- is de user experience op de website van Adverteerder verbeteren. 
 3. In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst tussen Publisher en Daisycon kan Daisycon data (in het bijzonder data in de zogenaamde sub ID’s, of in specifieke gevallen in geval van ‘Issue handeling’, ten aanzien van kwaliteitscontroles, testen of malfunctioneren) van Publisher opslaan en verwerken. Partijen komen overeen dat, voor zover Daisycon data verwerkt in opdracht van Publisher, Daisycon -en indien de data ook gedeeld wordt met Adverteerder, ook Adverteerder- aan te merken is/zijn als de Verwerker in de zin van de AVG en Publisher als de Verantwoordelijke. Daisycon en Adverteerder zullen derhalve alleen data verwerken in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst met Publisher. Publisher spant zich in zo min mogelijk persoonlijke data aan Daisycon door te geven / bij Daisycon op te slaan. Indien Publisher persoonlijke data aan Daisycon doorgeeft, dient Publisher de data zoveel mogelijk te anonimiseren of pseudonimiseren. Daisycon verklaart dat data van Publisher zijn Sub ID’s niet met Adverteerders gedeeld worden. Doel van Sub ID’s -en de verwerking van data om Sub ID’s mogelijk te maken- is de Publisher terugkoppeling te geven via welke Link een Transactie is gegenereerd. Doel van Issue handling -en de verwerking van data om Issue handling mogelijk te maken- is kwaliteitscontrole, testen van de werking van de techniek of malfunctioneren te detecteren en op te lossen. 
 4. Publisher stelt zich op de hoogte van de Programmavoorwaarden van Adverteerder. Adverteerder heeft de mogelijkheid om aanvullende voorwaarden omtrent Dataverwerking in de Programmavoorwaarden op te nemen. Standaard gelden de afspraken in deze Verwerkersovereenkomst.
 5. Adverteerders die data van Publisher ontvangen dienen zich te houden aan de afspraken zoals vastgelegd in de Standaard Verwerkersovereenkomst voor Adverteerders.
 6. Publisher beschermt zijn wachtwoorden en neemt volledige verantwoordelijkheid voor zijn eigen Account bij Daisycon (hierna: Account) evenals het gebruik door derden van zijn Accounts. Publisher is verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder zijn Account, met uitzondering van de activiteiten van ondersteuningsmedewerkers van Daisycon zoals in dit artikel genoemd. Publisher stelt Daisycon onmiddellijk, nadat zulks aan Publisher bekend is geworden, in kennis van ongeoorloofd gebruik van het Account van Publisher of enige andere inbreuk op de veiligheid waarvan Publisher op de hoogte is. De ondersteuningsmedewerkers van Daisycon kunnen van tijd tot tijd inloggen op de Service (wachtwoord is nooit inzichtelijk) om de Service te onderhouden of te verbeteren, inclusief om Publisher te helpen bij problemen of support.
 7. Publisher en Daisycon garanderen dat zij volledig aan alle toepasselijke wettelijke verplichtingen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de verplichtingen uit de AVG, voldoen ten aanzien van de data en in bijzonder persoonsgegevens.
 8. Publisher is verplicht het gebruik van de diensten van Daisycon en de wijze waarop het gegevens verzamelt, verwerkt en deelt bekend maken. Dit kan worden gedaan door een prominente link weer te geven naar de pagina over het privacybeleid voor de diensten van Daisycon (te vinden via daisycon.com/nl/privacy/). Publisher zal alle redelijke inspanningen doen om ervoor te zorgen dat een Bezoeker duidelijke en uitgebreide informatie krijgt over het opslaan en verwerken van Affiliate cookies of andere informatie over het apparaat van de Bezoeker wanneer dergelijke activiteit plaatsvindt in verband met de Dienst en wanneer het geven van dergelijke informatie en het verkrijgen van een dergelijke toestemming bij wet vereist is. Een standaardtekst voor in haar privacystatement is beschikbaar via daisycon.com/nl/standaardtekst-privacystatement-publishers/. Deze tekst dient te worden aangevuld indien Publisher Persoonsgegevens van de Bezoeker verwerkt (bijvoorbeeld door activiteiten van de bezoeker te meten doormiddels van een inlog of lidnummer) en deze Persoonsgegevens worden doorgegeven aan Daisycon of gekoppeld aan data van Adverteerders. Of Persoonsgegevens aan de Adverteerder worden doorgegeven (bijvoorbeeld door data te Prefillen via de link, of door te sturen in het geval van in paragraaf 1 genoemde ‘Issue handeling’).
 9. Publisher staat er jegens Daisycon en Adverteerder voor in dat deze gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden, (ii) dat zij gerechtigd is om de data aan Daisycon of Adverteerder te verstrekken, en (iii) dat zij gerechtigd is Daisycon of Adverteerder als Verwerker van de betreffende data in te schakelen. Publisher verleent Daisycon en Adverteerder het recht om zelf (sub)verwerker(s) in te schakelen, mits (sub)verwerker(s) voldoen aan de afspraken zoals zijn vastgelegd in deze Verwerkersovereenkomt.
 10. Publisher vrijwaart Daisycon en Adverteerder volledig tegen alle claims van derde partijen, waaronder de Sub-verwerkers, die op enigerlei wijze voortvloeien uit en/of verband houden met de verwerking van data door Publisher en/of die het gevolg zijn van de schending van in deze Verwerkersovereenkomst genoemde garanties door Publisher.
 11. In het geval van een datalek bij Daisycon waarbij data van Publisher is betrokken, verplicht Daisycon zich dit binnen 24 uur bij Publisher te melden.
 12. In het geval van een datalek bij Publisher waarbij data van Daisycon of van een Adverteerders van Daisycon is betrokken, verplicht Publisher zich dit binnen 24 uur bij Daisycon te melden.
 13. Daisycon verklaart dat data van Publisher alleen op servers binnen de EU worden opgeslagen of anders alleen in landen die een passend beschermingsniveau waarborgen.
 14. Publisher verklaart dat indien deze Persoonsgegevens, gecombineerd met data van Adverteerders welke is verkregen via de diensten van Daisycon, opslaat, dit niet wordt opgeslagen in landen die geen passend beschermingsniveau waarborgen.
 15. Daisycon spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen en de gegevensoverdracht tussen Publisher en Daisycon te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Daisycon implementeert hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Publisher verklaart kennis te hebben genomen van de door Daisycon genomen maatregelen en te hebben vastgesteld dat die maatregelen een passend beveiligingsniveau garanderen ten aanzien van de data die worden verwerkt.
 16. Publisher spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen en de gegevensoverdracht tussen Publisher en Adverteerder te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Publisher implementeert hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Daisycon heeft het recht kennis te nemen van de door Publisher genomen maatregelen en vast te stellen dat die maatregelen een passend beveiligingsniveau garanderen ten aanzien van de data die worden verwerkt.
 17. Publisher en Daisycon verklaren niet meer data op te slaan dan strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van zijn diensten (privacy by design).
 18. Publisher en Daisycon verklaren -eventueel naar personen heleidbare- data niet langer op te slaan dan strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van zijn dienst en na beëindiging van de Overeenkomst te verwijderen, tenzij hier een wettelijke verplichting aan ten grondslag ligt.
 19. Zowel Daisycon als Publisher is gehouden tot geheimhouding van alle data en informatie die zij als uitvloeisel van deze Verwerkersovereenkomst verwerkt, behoudens in zoverre die data of informatie klaarblijkelijk geen geheim of vertrouwelijk karakter hebben, dan wel reeds algemeen bekend zijn.
 20. Daisycon is te allen tijde gerechtigd deze Verwerkersovereenkomst te veranderen. De Publisher zal hiervan elektronisch op de hoogte worden gebracht. Indien Publisher niet binnen 14 dagen na verzending van de gewijzigde Verwerkersovereenkomst bezwaar aantekent, wordt de Publisher geacht de gewijzigde Verwerkersovereenkomst te hebben aanvaard.
 21. Deze Verwerkersovereenkomst zal van kracht zijn gedurende de looptijd van de Overeenkomst tussen Publisher, Daisycon en de Adverteerders. Indien de Overeenkomst eindigt, eindigt deze Verwerkersovereenkomst van rechtswege, behalve wanneer de aard van de verwerking en of de aard van de bepaling het voortduren van de specifieke bepalingen uit deze Verwerkersovereenkomst vergt.
 22. De leidende toezichthouder is de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Zoek een campagne!

Blijf op de hoogte:
Op deze website is een disclaimer en ons algemene privacybeleid van toepassing.