fbpx

Algemene Voorwaarden voor Publishers

Index

Voorwaarden

Definities

 • Adverteerder: Een natuurlijke of rechtspersoon die, via Publishers, Gebruikers toegang verschaft tot haar website, gedistribueerde pagina of app, waar Gebruikers producten en/of diensten kunnen afnemen of informatie kunnen verkrijgen, en die de Publisher beloont voor het aanbrengen van de Gebruiker of voor de verstrekte informatie, middels tussenkomst van Daisycon;
 • Affiliatekanaal (media): de online marketing methodiek die een Publisher hanteert ter promotie van de Campagne van een Adverteerder. Voorbeelden van een Affiliatekanaal zijn: websites, e-mails, adverteerdernetwerken of social media accounts;
 • Algemene Publisher Voorwaarden: Deze Algemene Publisher voorwaarden, gehanteerd door Daisycon. Hierna te noemen ‘APV’;
 • Publishernetwerk: de dienst die Daisycon aanbiedt bestaande uit enerzijds de bemiddeling in de totstandkoming van Affiliateovereenkomsten tussen Adverteerder en Publisher door het plaatsen van de Campagne van Adverteerder op haar netwerk en anderzijds het aanbieden van haar netwerkdiensten aan Adverteerder en Publisher ten aanzien van de uitvoering van de door dezen gesloten Affiliateovereenkomst, hierna te noemen ‘Netwerk’;
 • Affiliateovereenkomst: de overeenkomst tussen Adverteerder en Publisher waarin de voorwaarden, duur en condities zijn vastgelegd waaronder de Publisher die door de Adverteerder aangewezen producten en/of diensten via zijn Affiliatekanaal promoot en tevens de beloning van de Publisher is vastgelegd. Indien er geen duur of opzegtermijn gespecificeerd is in de Affiliateovereenkomst, geldt een onbepaalde duur met een opzegtermijn van 2 (twee) werkdagen;
 • Campagne: de Affiliatecampagne, Leadcampagne, CPC campagne of andere promotie die de Adverteerder voor bepaalde producten en/of diensten op het Publishernetwerk van Daisycon uitzet en met betrekking tot welke hij Affiliateovereenkomsten wenst te sluiten met Publishers;
 • Commissie/Vergoeding: de beloning die de Publisher ontvangt, en de Adverteerder betaalt, voor de via de Publisher tot stand gebrachte overeenkomst of het contact tussen de Gebruiker en Adverteerder, e.e.a. zoals nader beschreven in artikel 4.
 • Daisycon: de besloten vennootschap Daisycon gevestigd te P.J. Oudweg 5, 1314 CH Almere, Nederland, opererend onder BTW nummer 8090.84.855.B01, Kamer van Koophandelnummer 39.07.36.84.
 • Gebruiker/Bezoeker: Een natuurlijke persoon die zich in het Affiliatekanaal van de Publisher bevindt, of zich via het Affiliatekanaal van een Publisher door middel van een door Daisycon beschikbaar gestelde link naar de website of app van een Adverteerder begeeft;
 • Klik: Een Bezoeker die zich via het Affiliatekanaal van een Publisher door middel van een door Daisycon beschikbaar gestelde link naar de website van een Adverteerder begeeft;
 • Materiaal / Promotiemateriaal / Advertentiemateriaal: De middelen die door een Adverteerder in het systeem van Daisycon aan de Publisher beschikbaar worden gesteld ter promotie van de Campagne. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, banners, textlinks en productfeeds.
 • Netwerkovereenkomst: de overeenkomst tussen Daisycon en de Adverteerder op basis waarvan enerzijds het Publishernetwerk zal bemiddelen bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen Adverteerder en een of meer Publishers voor deelname aan een of meer Campagnes en anderzijds het Publishernetwerk zorg draagt voor het faciliteren van de uitvoering van die overeenkomst door onder andere Advertentiematerialen aan te bieden, de registratie van Views, Kliks en/of Transacties te verzorgen en de administratieve afhandeling van betalingen te regelen.
 • Publisher: de natuurlijke of rechtspersoon die het product of de dienst van de Adverteerder op basis van een Affiliateovereenkomst via zijn Affiliatekanaal promoot. De Publisher is een zelfstandige ondernemer of particulier die niet als hulppersoon van Daisycon of de Adverteerder kan worden beschouwd. De publisher wordt ook wel aangeduid als affiliate;
 • Transactie: Een Transactie is een aankoop, aanmelding of een andere handeling zoals omschreven in de Affiliateovereenkomst van de Adverteerder, die uitgevoerd wordt door een bezoeker of in opdracht van een bezoeker, op de website van een Adverteerder, of een voor dit doel gedistribueerde pagina of app binnen het netwerk van Daisycon;
 • View: Een vertoning van een advertentie aan een bezoeker;

1. Aanmelding en acceptatie

1.1 Aanmelding als Publisher houdt in dat de Publisher de APV aanvaardt en deze zal respecteren.

1.2 Om als Publisher te worden ingeschreven dient de aspirant Publisher:

 • 1.2.1 het aanmeldingsformulier (en indien van toepassing het invullen van aanvullende vragenlijsten voor specifieke media of mediatypen) volledig en naar waarheid in te vullen;
 • 1.2.2 te bevestigen deze Algemene Publishers Voorwaarden (APV) te aanvaarden;
 • 1.2.3 minimaal 18 jaar of ouder te zijn.

1.3 Na ontvangst van de aanmelding zal Daisycon beoordelen of de aanmelding en het Affiliatekanaal van de Publisher voldoen aan de gestelde eisen (zie artikel 1.2) en of er overige bezwaren bestaan tegen aanmelding van de aspirant Publisher. Daisycon kan nimmer verplicht worden een aanmelding te accepteren.

1.4 Acceptatie of afwijzing van de aanmelding als Publisher vindt plaats door een bevestigings- of afwijzingsmail van Daisycon. Daisycon streeft ernaar binnen 2 (twee) werkdagen te reageren op de aanmelding. Na ontvangst van de bevestigingsmail komt de overeenkomst tot stand tussen Publisher en Daisycon en wordt de aanmelder Publisher.

1.5 Voordat de Publisher een Campagne van een Adverteerder mag promoten dient de Publisher zich aan te melden bij de Adverteerder met één of meerdere Affiliatekanalen (media). Deze kanalen worden door de Adverteerder goed- of afgekeurd. Publisher dient promotie te laten plaatsvinden via de door Adverteerder goedgekeurde kanalen. De Publisher moet duidelijk in de mediaomschrijving aangeven wat de media inhoudt of, indien het een algemeen URL of affiliatekanaal betreft, hoe en waar promoties plaatsvinden. Door zich aan te melden accepteert de Publisher de Affiliateovereenkomst tussen Adverteerder en Publisher. Daisycon is hierin geen partij en heeft slechts een bemiddelende functie. Daisycon verzorgt wel de statistieken en de uitbetaling aan de publisher. 

1.6 Indien Publisher in strijd handelt met één of meerdere onder artikel 1.2 genoemde voorwaarden voor inschrijving, is Daisycon gerechtigd de Publisher onmiddellijke toegang tot het netwerk te ontzeggen. Tevens verliest Publisher alle aanspraken op, te ontvangen en reeds uitbetaalde commissies.

2. Gebruik

2.1 Transacties en Kliks/Views dienen bewust door de Gebruiker gemaakt te zijn zonder dwang, misleiding of beloftes welke niet in overeenstemming met de door de Adverteerder gevoerde campagne en de opgegeven/aangemelde media zijn. Het uitloven van een vergoeding aan de Gebruiker om een Klik, View en/of Transactie te genereren zonder uitdrukkelijke goedkeuring van Daisycon en/of de Adverteerder is niet toegestaan, dit ter beoordeling aan Daisycon en de Adverteerder. 

2.2 Het is de Publisher enkel toegestaan om zelf op de eigen links te klikken als dit wordt gedaan in het kader van een test om te zien of de link werkt. Het is de Publisher verboden om het Affiliatekanaal te gebruiken voor eigen gewin door het zelf toevoegen van kliks en transacties om commissies te ontvangen, bijvoorbeeld als extra korting op een aankoop. 

2.3 De Publisher zal er geen misverstand over laten bestaan dat de producten en/of diensten niet door de Publisher, maar door de Adverteerder worden geleverd. De Publisher zal er geen misverstand over laten bestaan dat een mogelijke aanbieding geleverd wordt door of namens de Adverteerder. De Publisher zal er geen misverstand over laten bestaan dat de affiliate samenwerking plaatsvindt via het netwerk van Daisycon. Het is de Publisher niet toegestaan om zonder nadrukkelijke toestemming op te treden als, reseller ofwel als tussenpersoon, om transacties te genereren en/of leads te werven middels telefoonverkoop, straatverkoop of deur aan deur verkoop. Dergelijke promotie is in strijd met artikel 2.1, tenzij daar schriftelijk expliciet toestemming voor is gegeven door de Adverteerder. 

2.4 De Publisher is gerechtigd om de naam van de Adverteerder, en speciaal verstrekt Materiaal door Daisycon uitsluitend ten behoeve de campagne(s) op de door de Adverteerder van tijd tot tijd aan te geven wijze te gebruiken en daarbij alle aanwijzingen van de Adverteerder en Daisycon steeds op te volgen. Voorwaarde is bovendien dat geen wijzigingen worden aangebracht in het verstrekte Materiaal en het gebruik niet misleidend dan wel schadelijk voor de Adverteerder en/of Daisycon zou kunnen zijn.

2.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 2.4, zal de Publisher de auteursrechten, merkenrechten en overige rechten van exclusieve aard van Adverteerders, Daisycon en derden respecteren. Het de Publisher niet toegestaan om teksten van derden te kopiëren, te vertalen naar of vanuit een andere taal. Afbeeldingen mogen uitsluitend rechtenvrij zijn, of gebruikt worden wanneer de betreffende rechten aanvullend zijn aangekocht en er toestemming is voor het gebruik ervan.

2.6 De Publisher zal het door de Adverteerder beschikbaar gesteld Materiaal slechts gebruiken ten behoeve van de Campagne van de Adverteerder bij Daisycon en hierin geen wijzigingen aanbrengen.

2.7 De door het gebruik van het netwerk van Daisycon ingewonnen informatie en gegevens mogen door de Publishers alleen persoonlijk en alleen in kader van deelname aan het netwerk worden gebruikt. Het doorgeven aan derden en elk gebruik voor andere doeleinden, met name reclame-doeleinden, is ten strengste verboden.

2.8 Daisycon biedt het Affiliatekanaal van de Publishers aan de door de Publishers geselecteerde Adverteerders aan. De Publisher dient zich bij aanmelding op de hoogte te stellen van de Campagne voorwaarden zoals die door de Adverteerder zijn gesteld, en hieraan te voldoen en, voor zover hiervan sprake is, dient deze de aanvullende voorwaarden voor deelname aan een specifieke Campagne te accepteren. Zolang de Publisher de Adverteerder promoot, is de Publisher verplicht zich op de hoogte te stellen van wijzigingen in de Campagne voorwaarden van de Adverteerder, zoals onder andere is na te lezen bij de Campagne van de Adverteerder, via de Daisycon nieuwsbrief, promotion feeds en via andere wegen. De Publisher dient zich tevens te houden aan (Inter)nationale wetgeving die van toepassing kunnen zijn op promotieactiviteiten zoals de GDPR, advertising guidelines en e-mailmarketing. Ook dient de Publisher bijzonder productgerelateerde regelgeving in acht te nemen zoals  financiële producten en diensten, medische producten of kansspelen en hiervan op de hoogte zijn. De publisher dient zich ook te conformeren aan eventuele code of conducts voor bepaalde mediatypen welke te vinden zijn in de Publisher FAQ

2.9 De producten en/of diensten op de website van de Adverteerders kunnen regelmatig wijzigen. De Publisher draagt er te allen tijde zorg voor dat de voorwaarden van de producten en/of diensten die (eventueel) op zijn/haar Affiliatekanaal zijn vermeld en of in zijn bezit zijn ter promotie in overeenstemming zijn met de producten en/of diensten zoals van tijd tot tijd vermeld staan op de website van de adverteerder.

2.10 Transactie- en klikdata mogen uitsluitend door Publisher worden opgeslagen en/of bewerkt worden om de betreffende adverteerder effectiever te kunnen promoten of voor het maken van analyses. De Publisher draagt er zorg voor dat opgeslagen data adequaat wordt beveiligd en houdt zich aan de geldende privacy richtlijnen en wetgeving.

2.11 Publisher spant zich in om haar bezoekers te informeren over de diensten van Daisycon waar gebruik van wordt gemaakt. Hiervoor mag Publisher de standaardtekst beschikbaar gesteld door Daisycon gebruiken. Deze is te raadplegen via https://www.daisycon.com/nl/cookies/

2.12 Het is Publishers niet toegestaan het aangeleverde Materiaal en verkregen gegevens te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie of andere autoriteiten, de aanvullende richtlijnen van Adverteerder campagnes, code of conducts, de Affiliateovereenkomst of deze APV. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:

 • Het ongevraagd verzenden van e-mails;
 • het ongevraagd en ongewenst plaatsen van een bericht in (gesloten) groepen, nieuwsgroepen, social media pagina’s, fora, of als reactie op blogs of op (nieuws)websites;
 • Inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
 • misleiding en/of oplichting van derden door bijvoorbeeld het bewust promoten van foutieve informatie of onwaarheden;
 • misbruik maken van de teksten, logo’s, merknamen of informatie van de Adverteerder of zich onterecht voordoen als de Adverteerder wat deze zou kunnen schaden;
 • het direct aanbieden van vergoedingen en/of kortingen aan Gebruikers voor het aangaan van Transacties bij Adverteerders of het oproepen tot klikken zonder uitdrukkelijke goedkeuring van de Adverteerder. Het promoten van verlopen of niet bestaande promotiecodes, reviews of aanbiedingen is tevens niet toegestaan;
 • het gebruik van merk en/of handelsnaam van Adverteerders in zoekmachines of keywordmarketing is niet toegestaan. Het toepassen van Ad Hijacking in zoekmachines en keywordmarketing is tevens niet toegestaan; 
 • het targetten van Bezoekers uit landen die niet op adverteerder van toepassing zijn;
 • Het bewust maskeren of cloaken van links, met als doel te misleiden en het ongevraagd ‘droppen’ van cookies is niet toegestaan;
 • Indien de verkeersbron of de werkwijze van de Publishers niet transparant is , is dit altijd in strijd met onze voorwaarden. 

2.13 Het is onder meer niet toegestaan dat de inhoud van het Affiliatekanaal van de Publisher:

 • een pornografisch, beledigend of gewelddadig karakter heeft;
 • Informatie promoot in een bepaalde politieke kleur of richting doet aan het actief promoten van een bepaald ingenomen standpunt in een maatschappelijke discussie of een politieke kwestie welke op deze manier wordt opgedrongen aan derden; 
 • discrimineert naar ras, geslacht, seksuele identiteit of geaardheid, godsdienst of levensovertuiging;
 • illegale activiteiten ontplooit, bevordert of aanprijst;
 • afbreuk doet aan de goede naam en reputatie van de aangesloten Adverteerders en/of Daisycon;
 • auteursrechten, merkrechten of andere rechten van de Adverteerder of enige derden schendt.

2.14 Voor promotie via e-mail, advertentienetwerken, zoekmachines en andere vormen van traffic-inkoop dient uitdrukkelijke goedkeuring door de Adverteerder verleend te worden. In geval van e-mailmarketing dient de Publisher voor iedere media met dit mediatype een afzonderlijke questionnaire in te vullen en voor elke individuele mailing voorafgaande expliciete toestemming te vragen aan de Adverteerder via de e-mail goedkeurings tool, beschikbaar in het account van de Publisher. Ook voor andere media of mediatypen kunnen er aanvullende vragenlijsten zijn welke verplicht ingevuld dienen te worden. Bij Campagnes waarbij per Klik wordt vergoed (CPC) dient de Publisher met het volgende rekening te houden: spaarprogramma’s of get-to-paid sites, subnetwerken en mediabuyers zijn uitgesloten van een CPC-vergoeding. Het is niet toegestaan Kliks te genereren met behulp van (cgi-)scripts, pop-up vensters, zoekmachines o.i.d. Het is niet toegestaan om de gegenereerde HTML-linkcode te wijzigen. Ook het oproepen om op de links te klikken of het belonen van bezoekers wanneer zij op de links klikken is niet toegestaan, dit ter beoordeling aan Adverteerder en/of Daisycon.

2.15 Het Affiliatekanaal van de Publisher dient, wanneer er links worden geplaatst waarbij de Publisher per View of per Klik een Commissie ontvangt, voor een ieder vrij toegankelijk te zijn.

2.16 De Publisher zal te allen tijde in overeenstemming handelen met alle richtlijnen en instructies terzake van de installatie en het gebruik van de link alsmede terzake van de content.

2.17 De Publisher zal te allen tijde in overeenstemming handelen met alle aanvullende regels en richtlijnen die gelden voor Media. Deze kunnen worden geraadpleegd via https://faq-publisher.daisycon.com/hc/nl/sections/201520641.  

2.18 Indien de Adverteerder aangeeft dat de installatie en het gebruik van de link met de Publisher niet gewenst is, is Daisycon gerechtigd de link zonder aankondiging te blokkeren.

2.19 Onverminderd artikel 2.16 verplicht de Publisher zich op eerste verzoek van de Adverteerder en/of Daisycon een link te verwijderen en/of Promotiemateriaal in te leveren en/of deze binnen 2 (twee) werkdagen van de Publishers Affiliatekanaal te verwijderen, danwel promotie of distributie te staken.

2.20 Om misbruik te voorkomen heeft Daisycon het recht het IP-adres en andere persoonsgegevens van de Publisher bij de registratie op te slaan.

2.21 Daisycon heeft het recht gegevens van Publishers op te vragen, te verwerken, op te slaan of voor interne en/of statistische doeleinden te gebruiken. Daisycon zal met het oog op de privacy geen persoonlijke data verstrekken aan derden, zonder voorafgaande goedkeuring van de betrokken personen. Enige uitzonderingen hierop gelden wanneer de Publisher zich aanmeldt bij een Adverteerder. Adverteerder krijgt inzicht in de naam en adresgegevens van de Publisher. Wanneer het vermoeden bestaat dat de Publisher zich niet houdt aan de APV, dan kan op verzoek van Adverteerder worden besloten overige contactgegevens aan de benadeelde partij te overhandigen. Daisycon heeft eveneens het recht via e-mail en telefonisch met de Publisher contact op te nemen. Tevens heeft Daisycon het recht gegevens van de publisher aan daartoe bevoegde overheidsinstanties te overhandigen.

2.22 Indien Publisher in strijd handelt met één of meerdere voorwaarden uit deze APV, of als daarvan gegronde verdenking bestaat, is Daisycon gerechtigd de uitbetaling van opgebouwde commissies, tijdelijk, op te schorten.

2.23 Indien Publisher in strijd handelt met één of meerdere voorwaarden uit deze APV, of als daarvan gegronde verdenking bestaat, is Publisher verplicht mee te werken aan een onderzoek naar de overtredingen en is Publisher verplicht inzage te verlenen in zijn administratie, zijn elektronische bestanden en de gegevens op zijn server.

2.24 Indien Publisher in strijd handelt met één of meerdere voorwaarden uit deze APV, of als daarvan gegronde verdenking bestaat, is Daisycon gerechtigd de reeds uitbetaalde commissie terug te vorderen. Het betreft alle commissies waarvan het vermoeden bestaat dat deze in strijd met de APV zijn gerealiseerd

 

3. Betaling / Tarieven

3.1 De Publisher kan aanspraak maken op uitbetaling van een Commissie indien:

 • deze Commissies op reguliere wijze tot stand zijn gekomen, en niet in strijd zijn met de APV, de specifieke voorwaarden in de Affiliate-overeenkomst of de redelijkheid en billijkheid;
 • de Adverteerder haar betalingsverplichting voor de Transactie richting Daisycon heeft voldaan. Enige uitzondering hierop is als Publisher gebruikmaakt van een speciale betaalregeling zoals genoemd in artikel 4.7. 
 • Toekenning en goedkeuring van de vergoeding aan de Publisher heeft plaatsgevonden. Indien de Gebruiker bijvoorbeeld de dienst of het product retourneert en/of annuleert, kan de Adverteerder besluiten dat Publisher geen aanspraak maakt op de Commissie voor die Transactie. De Publisher ontvangt over deze specifieke Transactie geen Commissie.

én/of

 • Daisycon een View of Klik heeft geregistreerd via het Affiliatekanaal van de Publisher en hier per View of Klik een vergoeding tegenover staat;

én/óf

 • producten en/of diensten, die een Gebruiker op één of meer van de Adverteerder sites heeft aangeschaft en/of heeft aangevraagd, door middel van de link via de Publisher zijn inspanningen zijn geregistreerd;
 • producten en/of diensten, die een Gebruiker bij één of meer van de Adverteerders heeft aangeschaft en/of heeft aangevraagd, door middel van promotie door de Publisher zijn gerealiseerd en geregistreerd;

3.2 Het keuren van de Transacties is ter beoordeling van de Adverteerder en zal plaatsvinden op vooraf vastgelegde criteria opgesteld door de Adverteerder. Daisycon zal toezicht houden dat de Adverteerder tijdig en naar eer en geweten keurt. Eenmaal gekeurde transacties kunnen, behoudens uitzonderlijke omstandigheden (zoals misbruik van derden, het in gebreke blijven van de Adverteerder of duidelijke fouten van de Adverteerder in de verwerking), niet meer gewijzigd worden. Daisycon wijst enige verantwoordelijkheid voor de keuring van transacties expliciet van de hand. 

3.3 Bij uitbetalingen per Klik (CPC) of View (CPM) wordt per Adverteerder slechts 1 (één) Klik / View per Bezoeker, per advertentie-uiting, per Publisher, per tijdseenheid gemeten.

3.4 De Commissie zoals bedoeld in artikel 3.1 is voor ‘zakelijk’ aangesloten Publishers exclusief BTW. Indien dit het geval is, en voor zover volgens het Nederlands recht van toepassing is, zal over de Commissie BTW worden berekend en uitgekeerd, mits de Publisher over een BTW-nummer beschikt.

3.5 De geregistreerde Views, Kliks, Transacties en Statistieken weergegeven op de website van Daisycon, zijn leidend voor Daisycon, de Adverteerder en de Publisher.

3.6. Indien na goedkeuring van kliks en transacties is gebleken dat kliks en/of gegenereerde transacties door de Publisher niet valide zijn geweest of op een oneerlijke of onjuiste manier verkregen zijn, dan is Daisycon gerechtigd om namens de adverteerder met terugwerkende kracht, tot een periode van 1 jaar, kliks en transacties af te keuren of in mindering te brengen op het beschikbare saldo. Eventueel kan het bedrag ook worden teruggevorderd middels een vorderingsprocedure. Ook is Daisycon gerechtigd de uitbetaling van een Publisher (al dan niet tijdelijk) voor onbepaalde tijd tegenhouden of volledig te blokkeren.

3.7. In het geval van faillissement van de Adverteerder worden alle openstaande en goedgekeurde transacties die nog niet zijn uitbetaald, afgekeurd.

 

4. Uitbetaling

4.1 De uitbetaling van de Commissie is afhankelijk van de door de Publisher geselecteerde betaalmethode. Standaard zal dit maandelijks plaatsvinden omstreeks de 15de dag, op het IBAN-rekeningnummer dat de Publisher heeft aangegeven. In geval de som van de Commissies over een betaalperiode (maand) de uitbetaaldrempel niet heeft behaald, te zien in MyDaisycon, zal in de betreffende maand geen betaling plaatsvinden en zal de Commissie worden opgespaard. Betaling daarvan zal plaatsvinden in de maand waarin de uitbetaaldrempel behaald wordt. 

4.2 Indien de betaling op bankrekeningen buiten de EU dient te worden verricht, dient de minimaal verdiende Commissie € 100,- (honderd euro) te bedragen. In geval de Commissie over een maand minder bedraagt dan € 100,- (honderd euro) zal in de betreffende betaalperiode geen betaling plaatsvinden en zal de Commissie worden opgespaard. Betaling daarvan zal plaatsvinden in de betaalperiode waarin het totaalbedrag € 100,- (honderd euro) of meer bedraagt. Eventuele bankkosten voor betalingen buiten de EU zullen worden ingehouden op de betaling.

4.3 Het totaal van de door de Publisher verdiende Commissie, dat opgebouwd is via deelname aan de verschillende Campagnes, zal iedere betaalperiode, achteraf worden uitbetaald in euro’s door Daisycon. Over tegoeden van Publisher wordt geen rente betaald.

4.4 Daisycon is te allen tijde gerechtigd om hetgeen zij aan de Publishers verschuldigd is te verrekenen met enig bedrag dat Daisycon uit welke hoofde dan ook te vorderen heeft van de Publisher.

4.5 Resterende tegoeden van Publishers worden bij beëindiging van de overeenkomst aan de Publisher uitbetaald, mits het tegoed de uitbetaaldrempel heeft behaald. 4.6 Indien 1 (één) jaar lang geen enkel tegoed wordt behaald, dan wordt het account van de Publisher opgezegd. Over een verdere verlenging van de overeenkomst beslist Daisycon naar eigen goeddunken. Indien het tegoed binnen 3 (drie) jaar de uitbetaaldrempel niet heeft bereikt, wordt het account opgeheven en zal het tegoed niet uitbetaald worden. De Publisher heeft de mogelijkheid tot een maand na opzegging een schriftelijk verzoek in te dienen tot verlenging van de overeenkomst.

4.7 De Publisher kan de extra dienst afnemen waarbij Daisycon Commissies voor goedgekeurde Transacties uitbetaald voordat de Adverteerder de uitstaande bedragen aan Daisycon heeft voldaan. Daisycon kan niet verplicht worden deze extra dienst aan de Publisher aan te bieden.

 

5. Beëindigen samenwerking

5.1 Daisycon is te allen tijde gerechtigd om haar moverende redenen de samenwerking met een Publisher te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 (twee) werkdagen. Publisher is te allen tijde gerechtigd om hem/haar moverende redenen de samenwerking met Daisycon te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 (twee) werkdagen.

5.2 Onverminderd haar overige rechten is Daisycon, handelend namens Adverteerders, onder meer gerechtigd de samenwerking met de Publisher met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval:

 • de Publisher tekortschiet in de nakoming van zijn/haar verplichtingen dan wel in strijd met de APV handelt;
 • het Affiliatekanaal van de Publisher naar oordeel van de Adverteerder of Daisycon in strijd zou kunnen komen met de openbare orde of goede zeden dan wel op één of andere wijze aanstootgevend of gewelddadig zou kunnen zijn;
 • Adverteerder of Daisycon hiervan op één of andere wijze schade zou kunnen ondervinden;
 • de Publisher in het kader van een Campagne onrechtmatig handelt jegens de Adverteerder, Daisycon en/of derden.
 • het verkeer of de werkwijze van de Publisher niet (meer) wenselijk is voor de campagne van de Adverteerder of wanneer het Affiliatekanaal niet langer aansluit bij de wensen en doelstellingen van de Adverteerder.
 • Wanneer de Publisher in een periode van 90 dagen geen actieve promotie heeft gedaan (geen kliks en transacties), behoudt de Adverteerder het recht de Publisher af te melden voor de campagne. Daisycon zal de Publisher niet van tevoren op de hoogte stellen van de annulering of intrekking van de deelname aan de campagne. Daisycon behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze regels met betrekking tot annulering en intrekking te wijzigen.

5.3 De samenwerking tussen Publisher en Adverteerder eindigt van rechtswege in geval:

 • de Campagne van de betreffende Adverteerder is stopgezet;
 • de Netwerkovereenkomst tussen Daisycon en de Adverteerder is beëindigd.

 

6. Gevolgen beëindiging samenwerking

6.1 Indien de samenwerking tussen Daisycon en de Publisher zoals omschreven in deze APV om welke reden dan ook is beëindigd:

 • worden de link(s) verbroken;
 • is Daisycon gerechtigd de toegang van de Publisher tot het Netwerk van Daisycon te blokkeren;
 • kan de Publisher, onverminderd het bepaalde artikel 6.2 geen aanspraak (meer) maken op Commissie;
 • zal de Publisher alle links en /of verstrekt Materiaal door de Adverteerder en/of Daisycon van zijn/haar Affiliatekanaal onmiddellijk verwijderen en/of inleveren;
 • is de Publisher niet langer gerechtigd de naam van de Adverteerder of Daisycon te gebruiken.
 • is het de Publisher niet toegestaan om zich opnieuw aan te melden met een ander account, onder een andere naam of middels een ander Affiliatekanaal indien er vastgesteld is dat er sprake van fraude is geweest. Ook niet door de promotie voort te zetten via andere (derde) kanalen.

6.2 Uitsluitend in het geval dat de samenwerking tussen Daisycon en de Publisher zoals omschreven in deze APV, is beëindigd in overeenstemming met artikel 5.1, artikel 5.3 en/of artikel 9.3, zal de Publisher aanspraak kunnen maken op betaling van Commissie met betrekking tot van Kliks, Views en/of Transacties die zijn verricht vóór de beëindigingsdatum, conform het bepaalde in artikel 3 en artikel 4.

6.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 6.2 en artikel 7, zullen Daisycon en de Publisher geen aanspraak kunnen maken op enige vergoeding door de andere partij in verband met de beëindiging van de samenwerking en doen zij hierbij afstand van enig recht op enige (schade)vergoeding ter zake van de beëindiging van de overeenkomst.

6.4 In het geval van beëindiging van de samenwerking is de Publisher gehouden alle gegevens/data welke betrekking heeft op de dienstverlening van Daisycon dan wel aan deelname van een Campagne van een adverteerder onmiddellijk te vernietigen.

 

7. Aansprakelijkheid

7.1 De Publisher is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de ontwikkeling en instandhouding, het functioneren en de inhoud van zijn/haar Affiliatekanaal. De Publisher is aansprakelijk voor schade die Daisycon of de Adverteerder lijdt als gevolg van enige tekortkoming van de Publisher.

7.2 Daisycon is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade en/of kosten van de Publisher in verband met deelname aan de Campagne.

7.3 De Publisher staat er voor in dat wordt voldaan aan alle verplichtingen op grond van de wetgeving en vrijwaart Daisycon terzake van alle aanspraken dienaangaande.

7.4 Daisycon is niet aansprakelijk voor het Materiaal dat de Adverteerder beschikbaar stelt, het blijft de verantwoordelijkheid van de Publisher dit op te nemen en/of te distribueren. Indien Daisycon om de inhoud van het Materiaal aansprakelijk wordt gesteld door derden, neemt de veroorzakende Publisher hiervoor de volledige aansprakelijkheid over van Daisycon en vrijwaart hij/zij Daisycon ter zake. De kosten die Daisycon (heeft) moet(en) maken in verband met de aansprakelijkstelling door derden, zoals kosten van rechtsbijstand, zullen volledig worden vergoed door de Publisher.

7.5 Daisycon is niet aansprakelijk voor de kwaliteit en gebruiksmogelijkheden van de door Gebruikers aangekochte goederen en diensten, noch voor de deugdelijkheid ervan, noch voor de eventuele inbreuk op de rechten van derden.

7.6 Daisycon verplicht zich via haar websites de Publisher inzicht te verschaffen omtrent:

 • aanvragen voor toelating tot de Campagne van de Adverteerder;
 • Kliks en Transacties die voor de Adverteerder gegenereerd zijn.

7.7 Elke poging het Daisycon netwerk op enigerlei wijze te manipuleren, zoals frauduleuze klikken, vervalsing van conversies, of andere oneerlijke praktijken leidt automatisch tot directe blokkering van de Publisher. Daardoor vervallen alle aanspraken op eventueel opgebouwde tegoeden. Ontstane schade zal op de Publisher verhaald worden.

7.8 Daisycon kan niet worden aangesproken tot nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de met Publisher gesloten overeenkomst, indien en voor zover de nakoming daarvan verhinderd wordt door externe factoren, zoals een storing van het netwerk van Daisycon (al dan niet veroorzaakt door van buiten komende invloeden, menselijk falen etc.) of werkonderbreking.

 

8. Geheimhouding

8.1 Voorafgaand aan, gedurende en na beëindiging van de Overeenkomst met Daisycon, zal Publisher zich onthouden van enige verklaring tegenover derde partijen of deze van enige informatie voorzien met betrekking tot de door Daisycon gebruikte methoden, technieken en aangeleverde data, alle in de breedste zin des woord, alsmede enige informatie voortvloeiende uit de gesloten Affiliateovereenkomst(en) die worden aangegaan door Publisher.

 

9. Diversen

9.1 De Publisher zal geen toezeggingen doen en/of verplichtingen aangaan voor of namens de Adverteerder en/of Daisycon.

9.2 De Publisher is niet gerechtigd (een deel van) zijn/haar rechten, al dan niet door samenwerking, over te dragen of beschikbaar te stellen aan derden zonder schriftelijke goedkeuring van Daisycon.

9.3 Daisycon is te allen tijde gerechtigd de APV te veranderen. De Publisher zal hiervan elektronisch op de hoogte worden gebracht. Ingeval de gewijzigde APV voor de Publisher niet acceptabel zijn, is de Publisher gerechtigd de samenwerking te beëindigen. Indien de Publisher niet binnen 14 dagen na verzending van de gewijzigde APV tot beëindiging van de samenwerking overgaat, wordt de Publisher geacht de gewijzigde APV te hebben aanvaard.

9.4 Indien enige bepaling van deze APV in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.

9.5 De Publisher verklaart uitdrukkelijk dat hij/zij op de hoogte is van de regelgeving in het land waar de promotie plaatsvindt ten aanzien van reclamedistributie met betrekking tot de dienstverlening en/of de producten van de door de Publisher opgenomen Promotiematerialen. De Publisher vrijwaart Daisycon tegen mogelijke aanspraken die verband zouden kunnen houden met de distributie van uitingen van de Publisher.

9.6 Met de registratie als Publisher gaat de Publisher van rechtswege akkoord met de APV van deelname aan het Daisycon netwerk in de meest actuele versie.

9.7 Met deze overeenkomst wordt geen als rechtspersoon geldende firma opgericht. De APV regelen ook geen arbeids-, handelsagent-, vertegenwoordigings-, of aanstellingsrelatie en machtigt derhalve ook geen van de partijen, voor één of meerdere van de betreffende partijen wettelijke verklaringen af te leggen of hem op enige wijze tot handelingen te verplichten of te vertegenwoordigen.

 

10. Privacy en Data veiligheid

10.1 Publisher zal zich strikt houden aan de richtlijnen die beschreven zijn in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Om het doel privacy waarborging voor Partijen en Gebruikers tussen Publisher, Daisycon en Adverteerder vast te leggen heeft Daisycon een Standaard verwerkersovereenkomst opgesteld voor de interactie tussen Publisher en Daisycon en tussen de  Publisher en Adverteerder. Deze verwerkersovereenkomst is onderdeel van de Algemene Publisher voorwaarden. Publisher verklaart dat hij deze verwerkersovereenkomst heeft aanvaard bij het aangaan van een samenwerking met Daisycon en/of een Adverteerder (https://www.daisycon.com/nl/standaard-verwerkersovereenkomst-publishers/).

10.2 In aanvulling van de standaard verwerkersovereenkomst zal Daisycon aanvullende processen en waarborgen aan Publisher kunnen opleggen om de Privacy en Data Veiligheid zeker te stellen.

10.3 In aanvulling van de standaard verwerkersovereenkomst kan een adverteerder aanvullende eisen en richtlijnen in zijn Campagneomschrijving opnemen. Een Publisher dient zich voor deelname aan een Campagne van een adverteerder op de hoogte te stellen van deze eventueel aanvullende voorwaarden. 

10.4 Wijzigingen in de Campagnevoorwaarden van een adverteerder zullen voorafgaande aan de ingangsdatum van de wijziging aan de Publisher medegedeeld worden. Continuering van de Affiliateovereenkomst met de betreffende Adverteerder, betekent dat de Publisher de wijzigingen aanvaardt.

 

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op de APV en de met Publisher gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Nietigheid van één of meerdere bepalingen in deze APV tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

11.3 Geschillen voortvloeiend uit de APV zullen, indien tussen Daisycon en de Publisher geen minnelijke oplossing van het geschil kan worden bereikt, worden voorgelegd aan een nederlandse, geregistreerde mediator.   . De keuze voor de Mediator wordt in overleg tussen Daisycon en de Publisher bepaald.

11.4 De kosten voor de Mediator worden betaald door de verliezende partij, tenzij van tevoren anders overeen wordt gekomen.

11.5 Indien Daisycon of de Publisher het niet eens is met de conclusie van de Mediator kan het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Lelystad, tenzij Daisycon ervoor kiest de zaak voor te leggen aan de rechtbank die bij gebreke van dit artikel bevoegd is van het geschil kennis te nemen.

 

Versie 13 van de APV is hier beschikbaar.