fbpx

Standaard Verwerkersovereenkomst Lead Generation

Terug naar Legal

Lead Generation Adverteerders - versie 1.1 per 09-11-2023

Dit is een aanvullende Overeenkomst tussen Daisycon B.V. (met KVK-nummer 39073684 en geregistreerd op de P.J. Oudweg 5, 1314 CH, Almere, Nederland) en haar Adverteerders voor haar dienst Lead Generation (versie 1.1 per 09-11-2023).

Overwegende dat:

Adverteerder met Daisycon een overeenkomst is aangegaan door het ondertekenen van een contract (Campagne-overeenkomst).

Deze overeenkomst bevat bepalingen betreffende de verwerking van data, te kwalificeren als een Verwerkersovereenkomst als bedoeld in Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). Deze pagina is te allen tijde te raadplegen.

 1. In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst tussen Adverteerder en Daisycon kan Daisycon data van leads (bijvoorbeeld NAWTE en/of eventuele andere (persoons)-gegevens) (hierna: Leaddata) voor de Adverteerder opslaan en verwerken. Partijen komen overeen dat, voor zover Daisycon Leaddata verwerkt in opdracht van Adverteerder, Daisycon aan te merken is als de Verwerker in de zin van de AVG en Adverteerder als de Verantwoordelijke. Daisycon zal derhalve alleen Leaddata verwerken in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst met Adverteerder en in opdracht van Adverteerder. Publisher heeft geen toegang tot Leaddata. De Lead data is exclusief voor de adverteerder, Daisycon deelt geen persoonsgegevens uit de Leaddata met derden.
 2. De Publisher(s) die de Lead / transactie voor Adverteerder heeft gegenereerd of aan hebben bijgedragen krijgen standaard inzicht in basale, anonieme, informatie over de transactie zoals de Vergoeding die hiervoor wordt uitgekeerd (hierna Transactiedata). Indien Publisher Transactiedata opslaat is de Publisher aan te merken als Sub-Verwerker. Daisycon en Publisher zullen derhalve alleen Transactiedata verwerken in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst met Adverteerder en in opdracht van Adverteerder. Daisycon heeft met de Publisher een (sub) verwerkersovereenkomst afgesloten.
 3. Adverteerder verklaart de Leaddata alleen te gebruiken voor doeleinden waar de Betrokkene expliciet toestemming voor heeft gegeven.
 4. Zowel Daisycon als Adverteerder dragen er zorg voor dat de overdracht van de Leaddata van Daisycon naar Adverteerder en -indien nodig- van Adverteerder naar Daisycon te allen tijde op een zo veilig mogelijke manier, naar de laatste stand van de techniek en middels zo min mogelijk manuele handelingen (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend door het verwijderen / pseudonimiseren van overbodige persoonsgegevens / beveiliging middels wachtwoorden / (automatische) overdracht via beveiligde omgevingen) plaatsvindt.
 5. Publishers die promotie maken voor de Leadcampagne van de Adverteerder bij Daisycon dienen zich te houden aan de afspraken zoals vastgelegd in de Standaard Verwerkersovereenkomst zoals opgenomen in de Algemene Publishervoorwaarden van Daisycon.
 6. Adverteerder beschermt, indien van toepassing, zijn wachtwoorden en neemt volledige verantwoordelijkheid voor zijn eigen account evenals het gebruik door derden van zijn accounts. Adverteerder is verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder zijn Account, met uitzondering van de activiteiten van ondersteuningsmedewerkers van Daisycon zoals in dit artikel genoemd. Adverteerder stelt Daisycon onmiddellijk, nadat zulks aan Adverteerder bekend is geworden, in kennis van ongeoorloofd gebruik van het account van Adverteerder of enige andere inbreuk op de veiligheid waarvan Adverteerder op de hoogte is. De ondersteuningsmedewerkers van Daisycon (of haar 100% dochterondernemingen) kunnen van tijd tot tijd met behulp van het wachtwoord van Adverteerder inloggen op de Service (wachtwoord is nooit inzichtelijk) om de Service te onderhouden of te verbeteren, inclusief om Adverteerder te helpen bij problemen of support.
 7. Daisycon is de Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de vertegenwoordigers en personeel van Adverteerder. Daisycon zal deze persoonsgegevens verwerken en delen met andere gelieerde ondernemingen binnen het concern ter uitvoering van de overeenkomsten met Adverteerder en voor administratieve-, financiële- en marketingdoeleinden. De gelieerde onderneming die de persoonsgegevens van het personeel van Adverteerder ontvangt zal voor de marketing van de eigen dienstverlening als Verwerkingsverantwoordelijke optreden. Voor iedere andere handeling zal de gelieerde onderneming die de persoonsgegevens van het personeel van Adverteerder ontvangt als Verwerker voor Daisycon optreden. Het gerechtvaardigde belang van Daisycon en gelieerde ondernemingen dient als grondslag voor de doorgifte en verwerking van deze persoonsgegevens.
 8. Adverteerder en Daisycon garanderen dat zij volledig aan alle toepasselijke wettelijke verplichtingen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de verplichtingen uit de AVG, voldoen ten aanzien van de data en in het bijzonder persoonsgegevens.
 9. Adverteerder vrijwaart Daisycon volledig tegen alle claims van derde partijen, waaronder de sub-verwerkers, die op enigerlei wijze voortvloeien uit en/of verband houden met de verwerking van data door Daisycon en/of die het gevolg zijn van de schending van bovengenoemde garanties door Adverteerder.
 10. In het geval van een datalek waarbij data van Adverteerder is betrokken, verplicht Daisycon zich dit binnen 24 uur bij Adverteerder te melden.
 11. Daisycon verklaart dat data van Adverteerder, alleen op servers binnen de EU worden opgeslagen of anders alleen in landen die een passend beschermingsniveau waarborgen en/of dat dit ten aanzien van technische verwerking en opslag uitsluitend plaatsvindt met diensten die een privacyshield certificatie hebben.
 12. Zowel Daisycon als Adverteerder spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen en de gegevensoverdracht tussen Adverteerder en Daisycon te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Alle betrokken partijen implementeren hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Adverteerder verklaart kennis te hebben genomen van de door Daisycon genomen maatregelen en te hebben vastgesteld dat die maatregelen een passend beveiligingsniveau garanderen ten aanzien van de data die worden verwerkt.
 13. Adverteerder en Daisycon verklaren niet meer -eventueel naar personen herleidbare- data op te slaan dan noodzakelijk voor de dienstverlening (privacy by design) en deze data niet langer op te slaan dan strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van zijn dienst en na beëindiging van de Overeenkomst te verwijderen, tenzij hier een wettelijke verplichting aan ten grondslag ligt of de Betrokkene uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
 14. Zowel Daisycon als Adverteerder is gehouden tot geheimhouding van alle data en informatie die zij als uitvloeisel van deze Verwerkersovereenkomst verwerkt, behoudens in zoverre die data of informatie klaarblijkelijk geen geheim of vertrouwelijk karakter hebben, dan wel reeds algemeen bekend zijn.
 15. Daisycon is te allen tijde gerechtigd deze Verwerkersovereenkomst aan te passen. De Adverteerder zal hiervan elektronisch op de hoogte worden gebracht. Indien Adverteerder niet binnen 14 dagen na verzending van de gewijzigde Verwerkersovereenkomst bezwaar aantekent, wordt de Adverteerder geacht de gewijzigde Verwerkersovereenkomst te hebben aanvaard.
 16. Deze Verwerkersovereenkomst zal van kracht zijn gedurende de looptijd van de Overeenkomst tussen Adverteerder en Daisycon en Adverteerder en Publisher. Indien de Overeenkomst eindigt, eindigt deze Verwerkersovereenkomst van rechtswege, behalve wanneer de aard van de verwerking en/of de aard van de bepaling het voortduren van de specifieke bepalingen uit deze Verwerkersovereenkomst vergt.
 17. De leidende toezichthouder is de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Bovenstaande verwerkersovereenkomst is ook als download beschikbaar.